POSITIVE ENDRINGER : Professor Halvard Vike ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge har skrevet flere bøker om velferdsstaten, særlig skrevet om kommunens rolle i å danne legitimitet for offentlig sektor spesielt og demokratiet generelt. (Foto: Alf Tore Bergsli)

POSITIVE ENDRINGER: Professor Halvard Vike ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge har skrevet flere bøker om velferdsstaten, særlig skrevet om kommunens rolle i å danne legitimitet for offentlig sektor spesielt og demokratiet generelt. (Foto: Alf Tore Bergsli)

NTLs organisasjon

Onsdag og torsdag behandler NTLs landsmøte organisasjonssaker og vedtekter. I landsmøteperioden har organisasjonsutvalget stått for en større gjennomgang av organisasjonen og forberedt saker til landsmøtet.

Organisasjonsutvalget har blant annet hatt som oppgave å komme med anbefalinger om  hvilken kompetanse og kapasitet som trengs på de ulike nivåene i organisasjonen og hvordan dette skal skaffes, og hvordan NTL skal organisere den omfattende kurs- og opplæringsvirksomheten i forbundet.

NTLs organisasjonsutvalg har laget to rapporter. Først leverte de en beskrivende rapport fra 2016 med en kartlegging av organisasjonen slik den så ut midt i landsmøteperioden. Rapporten tegner et bilde av et NTL med et relativt lite sentralledd og med selvstendige organisasjonsledd med høy grad av frikjøp av organisasjonstillitsvalgte. 

Utvalget har også fått en rapport fra Fafo der Johan Røed Steen og Kristine Nergård har undersøkt arbeidsdeling, tidsbruk og kontaktmønster, vervearbeid, skolering, og hva de tillitsvalgte opplever som de største utfordringene.

I forkant av landsmøtet landsmøtet la organisasjonsutvalget fram en ny rapport med forslag til landsmøtet for å løse de utfordringene som pekes på i den beskrivende rapporten. Det har også kommet inn mange forslag fra organisasjonsleddene til landsmøtet.

De viktigste spørsmålene som blir diskutert under landsmøtedebatten om organisasjonssaker er:

  • Styrke det faglige tilbud til ulike profesjons- og yrkesgrupper i samarbeid med LO

  • Organiseringen av medlemmer i lederstillinger

  • Begrense antall gjenvalg for sentrale tillitsvalgte

  • Samordning av studentmedlemskap og studenttilbud mellom forbundene i LO

  • Videreutvikling av NTL Ung og innholdet i studentmedlemskapet

  • Regionalisering av deler av forbundets sentrale kursvirksomhet

Til vedtektene har det blant annet kommet inn forslag om å avvikle ordningen med gratis innboforsikring for pensjonister og endring av forbundet navn, i tillegg til vedtektsendringer som er nødvendige for å gjennomføre det som er foreslått av organisatoriske tiltak.