Populært NTL Ung : Lone Lunemann Jørgensen og resten av NTL Ung dominerte debatten om NTLs egen organisasjon på landsmøtet.

Populært NTL Ung: Lone Lunemann Jørgensen og resten av NTL Ung dominerte debatten om NTLs egen organisasjon på landsmøtet.

De unge dominerte organisasjonsdebatten

Videreutvikling av NTL Ung, samordning av studentorganiseringen i LO, lederorganisering og styrking av NTLs regionale organisering var hovedsakene i organisasjonsdebatten på landsmøtet.

Leder i NTL Ung Lone Lunemann Jørgensen mente en sterkere regional organisering er nødvendig for at NTL Ung skal kunne jobbe godt. NTL Ung organiserer unge i alle virksomheter, og trenger flere regionale møteplasser for å samordne dette arbeidet. 

Maren Holthe Hedne fra NTL Studenter mente studentmedlemskapet bør videreutvikles slik at det også omfatter å ivareta studentmedlemmene som arbeidstagere i jobb ved siden av studiene. Selv er har hun dobbeltmedlemskap i NTL og HK for å være ivaretatt som arbeidstager.

Mange av de som tok ordet støttet tanken om at denne videreutviklingen av studentmedlemskapet kan skje ved at studentorganiseringen samordnes i LO. Ingvild Vaggen Malvik fra NTL Riksrevisjonen snakket av egen erfaring da hun anbefalte en slik samordning. Selv var hun innom flere forbund før hun havnet i NTL.

En av NTL Ungs viktigste satsinger er studiestedprosjektet, der NTL Ung har delfrikjøpte studenttillitvalgte ved de største lærestedene. Victor Nicolai Larsen-Jørgensen fra NTL Studenter mente studiestedprosjektet er kjernen i NTL Ungs suksess i verving og aktivisering. Det er på studiestedene NTL Ung møter medstudenter og kan verve og aktivisere studentmedlemmer.

En annen måte NTL Ung kan styrke organiseringen ved lærestedene er samarbeid med de ordinære organisasjonsleddene i sektoren. Ingvild S. Reymert fra NTL Forskningsinstitutter mente et slikt samarbeid ville være positivt for rekrutteringen til NTL på NIFU der hun jobber. Hun fikk støtte fra Tommy Danielsen fra NTL studentsamskipnadene som inviterte NTL Ung til samarbeid om studentvelferd.

Debatten om styrking av NTLs regionale organisering gikk langs to spor: deltagelse i NTLs fylkesutvalg og LOs fylkeskonferanser og regionalisering av deler av kursvirksomheten. Torgeir Torkjelsson fra NTL Sentralforvaltningen brukte erfaringen fra egen virksomhet til å vise betydningen av regionalt aktivitets- og kurstilbud. NTL Kystverket har medlemmer over hele landet, og det er vanskelig for mange å reise til Sørmarka for å delta på kurs.

Birte Sletten fra NTL NAV hadde lignende erfaringer. Fylkesutvalget i Hordaland fungerer godt og arrangerer blant annet egen NTL-dag. Sletten mente regional kursvirksomhet og økt satsing på fylkesutvalgene ville være et godt tilskudd.

Organisasjonsutvalget, som har forberedt organisasjonssakene til landsmøtet anbefalte i sin sluttrapport å legge ned NTL Ledere. Terje Andre Olsen er leder i NTL ledere og argumenterte mot nedleggelsen. Olsen viste til de mange omorganiseringene i staten og resten av NTLs organisasjonsområde og hvordan ledere og mellomledere som er medlemmer i NTL fort kan komme i en vanskelig situasjon. Olsen ønsker derfor større valgfrihet for den enkelte hvilken forening man velger, utfra hvilken situasjon man er i.

Olsen fikk støtte fra Tor-Petter Hågensen i NTL Skatt. NTL Skatt opprettet et eget lederutvalg med en definisjon av leder som er videre enn det som gjelder for NTL ledere, og det var populært blant mellomledere og andre som sto i skvis.