Skjermbilde 2018-11-07 kl. 11.42.17.png

– EN FAGFORENING SOM TENKER FAGFORENING

Forsker Johan Røed Steen og forsker Kristine Nergaard i Fafo har jobbet med å finne ut hva NTLs tillitsvalgte egentlig mener om sin egen organisasjon.

REKRUTTERING VIKTIG: Flere av de i NTL vi har snakket med sier at vervearbeidet blir lavere prioritert enn de ønsker, sier forsker Johan Røed Steen i Fafo. OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst og foto) 

– Det var ingen skjeletter som ramlet ut av skapet i vårt arbeid, beroliger Johan Røed Steen, men kanskje desto mer det vanlige som kjennetegner de fleste fagforeninger: 

– Noen tillitsvalgte har for dårlig tid til å gjøre jobben. Noen steder er det utfordring med organisasjonsstrukturen, som at de er for små avdelinger eller alt for spredt geografisk. I tillegg rapporteres det om for dårlig tid til verving. 

Dette siste fremhever de begge som urovekkende for NTL på sikt: 

– NTLs makt innenfor tariffområdene er avhengig av rekruttering, oppsummerer Nergaard. 

FAGFORENING MED BREDDE 

På spørsmål om hva som er NTLs viktigste fortrinn i kampen om medlemmene, trekker de frem tilstedeværelse, bredde i yrkesgruppene og god skolering av tillitsvalgte: 

– NTL er en fagforening som tenker fagforening, sier Nergaard. Opplæring av tillitsvalgte, god skolering og tillitsvalgte som er på, er blant NTLs sterke sider, oppsummerer hun. 

– Det er dette mange av de tillitsvalgte trekker frem som viktig i samtaler med oss, istemmer Steen. De ser det som et fortrinn at NTL verver fra alle yrkesgrupper, organiserer bredt og dermed står sterkt på arbeidsplassene. 

– I tillegg har NTL en struktur som gjør at man har tillitsvalgte tett på arbeidsgiver ute på arbeidsplassene. Der har man også medbestemmelse og påvirkning. 

STYRKER KAN BLI SVAKHETER 

Men flere av disse styrkene kan også bli en svakhet: 

– Ulempen med å organisere bredt er jo at man mangler identiteten til en profesjon. Og det igjen gjør det vanskeligere å rekruttere studenter, forklarer Steen. 

– Ser du i rapporten, oppsummeres de største utfordringene til NTL å få medlemmer til å påta seg verv og lite interesse fra medlemmer for fagforeningsarbeid, sier Nergaard. Men legger til: 

– Dette er jo ikke spesielt for NTL, dette vil du finne i mange lignende organisasjoner. Steen fremhever også at organisasjonsstrukturen er kompleks:
– Det har vært overraskende å se hvor forskjellige formelt like organisasjonsledd er i NTL. Mye av det vi diskuterer i rapporten er dermed hvordan man kan få en såpass komplisert organisasjonsstruktur til å fungere.

Steen skisserer en vanlig situasjon: 

– Siden NTL har organisert sitt nederste organisasjonsledd etter etat eller sektor, kan man få store geografiske områder knyttet til små avdelinger med få tillitsvalgte. Dette samtidig som man har store NTL-arbeidsplasser i samme by. Disse to NTL-arbeidsplassene ender likevel opp med å ha lite med hver- andre å gjøre, og trekker dermed ikke veksler på hverandres kompetanse.
– Dette høres lite optimalt ut, men de vi snakker med i vårt forskningsarbeid gir likevel ikke uttrykk for å styrke den geografiske tilhørigheten. Noen steder har de riktignok fylkesutvalg på tvers av arbeidsplassene, men erfaringene her er blandet. 

REKRUTTERING EN NØKKEL 

Er det så noen klare anbefalinger for arbeidet videre? 

– Å opprettholde organisasjonsgraden vil være viktig. Flere av de vi har snakket med finner at vervearbeidet blir lavere prioritert enn de ønsker, sier Steen og utdyper: 

– NTL har over tid hatt et stabilt medlem- stall, målt ved fullt betalende medlemmer. NTL har likevel tapt andeler til forbund som kun organiserer arbeidstakere med høyere utdan- ning. NTL sliter altså først og fremst med å organisere arbeidstakere med lang utdanning. 

 

ORGANISASJONSGJENNOMGANG

NTLs landsmøte i 2014 gjorde vedtak om en gjennomgang av forbundets organisasjons- struktur. Landsmøtet var opptatt av å bygge en organisasjon med større kraft på alle nivåer, for å ivareta medlemmenes interesser enda bedre enn i dag. 

Organisasjonsgjennomgangen skulle se på følgende spørsmål: 

1.      Hvilke oppgaver skal løses på ulike nivåer i organisasjonen? 

2.      Hvilke kompetanse- og kapasitetsbehov har man på forbundskontoret, og hva er kompetansebehovene i organisasjonsleddene i henhold til ansvarsområdene? 

3.      Vurdere om man skal ha faste stillinger til å utrede faste oppgaver. 

4.      Bør grunnopplæringen for tillitsvalgte gjø- res obligatorisk? 

5. Utrede spørsmål knyttet til lokalt samar- beid mellom NTLs organisasjonsledd, LO Stat og LOs distrikts- og lokalapparat. 

6. Bør NTL organisere medlemmer i ledende stillinger (med utgangspunkt i behovene til så vel disse medlemmene som organi- sasjonen som helhet)? 

Da NTLs eget organisasjonsutvalg for 2014– 2018 skulle gjøre sin jobb, måtte de hente inn kunnskap. Fafo har i sin rapport 2017:27: Organisasjonsstruktur og fagfore- ningsarbeid i NTL tatt for seg problemstillin- ger knyttet til spørsmål 1, 2 og 5. 

Blant temaene som tas opp er tillitsvalgtes arbeidsoppgaver og tidsbruk, arbeidsdeling mellom organisasjonsleddene, lokalt samar- beid, vervearbeid, kurs og skolering, samt ambisjoner og problemer for det lokale fag- foreningsarbeidet. 

Denne artikkelen står på trykk i NTLs politiske beretning, og den kan du lese i sin helhet som pdf. under landsmøtesaker.