Skjermbilde 2018-11-07 kl. 11.41.07.png

SNØBALLEFFEKT: Sahar Azari håper på snøballeffekt. At synlige unge tiltrekker flere unge som igjen bidrar til enda flere ungdommer inn i NTL. 

OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst) ~NINA HANSSEN (foto) 

Men først et raskt tilbakeblikk. For vedtaket i 2014 skjedde ikke uten diskusjon. «Over 70 talere har vært på talerstolen i debatten, og etableringen av NTL Ung har vært det temaet som har engasjert flest,» meldte frifagbevegelse.no fra landsmøtet i 2014. 

En egen organisasjonsrapport hadde konkludert med at forbundets største medlemspotensial lå hos unge arbeidstakere. Rapporten foreslo å legge ned det daværende ungdomsutvalget og studentfagutvalget og samle de to virksomhetene under en ny, selvstendig og demokratisk organisert organisasjon: NTL Ung. 

En del var uenige i forslaget under landsmøtet, men under debatten fire år tilbake ble det klart at motstanderne var i mindretall. Motforslagene ble dermed trukket og veien lå åpen for den første NTL Ung-konferansen i april året etter. 

Den årlige NTL Ung-konferansen er nå en kombinasjon av konferanse og formelt årsmøte med valg av NTL Ungs styre. Sahar Azari ble i 2015 NTL Ungs første leder. Etter det har hun blitt gjenvalgt i tre perioder og er i tråd med 2014-landsmøtets vedtak 100 prosent frikjøpt. 

FRA PAPIR TIL VIRKELIGHET 

I 2015 skulle altså to tidligere utvalg med oppnevnte medlemmer fra det «voksne NTL» erstattes med en helt ny demokratisk organisasjon valgt av unge under 35 år. Veien fra vedtak på papir til at en helt ny organisasjon så dagens lys var en omfattende prosess, oppsummerer Azari. 

– Alt fra kontormøbler til det nye styrets arbeidsform og NTL Ungs sted i organisasjonen skulle på plass, forteller hun. 

Arbeidet med en politisk plattform for NTL Ung hadde riktignok startet allerede etter landsmøtet i 2014. Og Azari presiserer at NTL Ung er underlagt NTLs politiske handlingsplan: 

– Til gjengjeld er NTL Ungs plattform mer spisset på sine saker: Pensjon for unge, studentpolitikk, midlertidighet, og saker hvor vi som er unge kan utfylle politikken, forklarer Azari. 

Og det har gitt politiske resultater. I 2017 fikk NTL Ung gjennomslag inn i LOs eget handlingsprogram. Kongressen vedtok blant annet å gå inn for at studiestøtten både skal økes og knyttes til 1,5 G fordelt over 11 måneder. I tillegg til at det offentlige skal ha en opptrap- pingsplan for utbygging av studentboliger. 

Det lå ikke inne i det opprinnelige forslaget fra sekretariatet, og må dermed ses på som en seier. 

– LO skal nå skal ha større fokus på fors- kning, utdanning og studentvelferd. Dette er saker NTL Ung har kjempet for lenge. Vi ser med glede på at også LO nå ser viktigheten av å forsvare prinsippet om lik rett til utdanning, sier Sahar. 

STUDIESTEDPROSJEKT 

Parallelt med det politiske arbeidet som også omfatter samarbeid med Norsk Folkehjelp om opprettelsen av minoritetsnettverk og solida- ritetsungdom, har NTL opprettet et eget studiestedprosjekt ved Oslo, Bergen og Trondheim. NTL Ung-konferansen velger en frikjøpt student- tillitsvalgt på 30 prosent stilling i hver av studentbyene. 

– Flere av våre konkurrenter har jobbet målrettet mot studenter i flere tiår, så vi kommer sent, men godt, sier Sahar. 

Den frikjøpte på disse studiestedene skal blant annet bidra til at NTL er synlige og aktive, verver studentmedlemmer og gjennomfører lesesalaksjoner. I tillegg kommer faglige arrangementer og samarbeid med politiske partier og studentorganisasjoner. Samarbeid med LOs distriktssekretær og ungdomsutvalg er en selvsagt ting. Den frikjøpte rapporterer igjen til NTL Ungs styre før NTL Ung-konferansen. 

FLERE UNGDOMMER, MEN ... 

Om de første fire årene med NTL Ung har hatt effekt på medlemstallet, er imidlertid ikke like klart. Riktignok er over 45 prosent av NTLs nyinnmeldte nå under 35 år. Det er en økning, og statistikken viser at andelen unge medlemmer på vei inn i NTL stiger. Sånn sett har man lykkes i strategien. Men likevel er medlemstallet for NTL ganske stabilt. 

– Jeg tror NTL er mer levedyktig fremtiden i dag enn for fire år siden, rett og slett fordi NTL rekrutterer flere unge, sier Azari. NTL blir mer lagt merke til på grunn av studentrekruttering, men også innad i LO. 

Hun er imidlertid ikke enig i at NTL Ung alene kan ta ansvar for at medlemstallet ikke har gått mer opp: 

– Spørsmålet om hvordan NTL skal bli flere medlemmer, må stilles til alle i NTL, sier Azari og lufter samtidig en bekymring: Mange til- litsvalgte oppgir at de ikke tid til å jobbe med medlemspleie og rekruttering. I en tillitsvalgts hektiske hverdag oppfattes dessverre ikke rekruttering som en av må-tingene. 

– En rekrutterende kultur er noe alle må være opptatt av på alle nivåer i forbundet. Verving må skje overalt, også på arbeidsplassen. NTL Ung kan ikke gjøre denne jobben alene. 

SNØBALLEFFEKTEN 

Nå skal NTL Ung levere en egen evaluering for virksomheten sin på landsmøtet i 2018, med forslag om hva man kan gjøre for å bli enda bedre. 

– Jeg håper vi kan komme dit at vi oppnår snøballeffekten. Altså at synlige unge tiltrekker flere unge som igjen bidrar til enda flere ung- dommer inn i NTL. For det er fortsatt for høy gjennomsnittsalder i de viktige møteforaene, sier Sahar Azari. 

 Denne artikkelen står på trykk i NTLs politiske beretning, og den kan du lese i sin helhet som pdf. under landsmøtesaker.

Skjermbilde 2018-11-07 kl. 11.41.21.png